Skip to main content
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ มีกี่ประเภท คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญกับทั้งผู้ขับ ผู้โดยสาร รถยนต์ หรือแม้แต่สิ่งรอบข้าง แต่การจะเลือกซื้อประกันแต่ละประเภทก็มีราคาที่แตกต่างตามการคุ้มครอง ซึ่งถ้าคุณกำลังจะเลือกซื้อประกันแล้วยังไม่มีข้อมูล วันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของประกันแต่ละประเภทว่าคุ้มครองอะไรบ้าง ลองศึกษาดูจะได้ช่วยในการตัดสินใจก่อนซื้อประกัน

ประเภทของ ประกันรถยนต์

ประเภทของประกันรถยนต์ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้

1. ประกันภาคบังคับ

การประกันทางรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า “พ.ร.บ.” ซึ่งเป็นประกันที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ พ.ศ.2535 เพื่อเป็นการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางรถที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกาย ให้ได้รับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที และยังเป็นหลักประกันให้แก่โรงพยาบาลที่ทำการรักษา ว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน

2. ประกันภาคสมัครใจ

ประกันแบบสมัครใจ เป็นประกันรถยนต์ที่เกิดขึ้นระหว่างการตกลงกันระหว่างผู้เอาประกัน กับบริษัทประกันภัย โดยผู้เอาประกันหรือผู้ซื้อสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามความต้องการ โดยประกันแบบนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

 • แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับ จะได้รับการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ก็ต่อได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน
 • แบบระบุชื่อผู้ขับ จะคุ้มครองความเสียหายทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ระ แต่ถ้าบุคคลอื่นที่ไม่ใช้ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง

กรมธรรม์ประกันรถยนต์สมัครใจ ยังสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

2.1 ประกันสมัครใจ ประเภท 1

 • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ของผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
 • รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • รับผิดชอบต่าความเสียหายที่เกิดกับตัวรถยนต์
 • รับผิดชอบหากสูญหายและไฟไหม้รถยนต์คันที่เอาประกัน

2.2 ประกันสมัครใจ ประเภท 2

 • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ของผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
 • รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • รับผิดชอบหากสูญหายและไฟไหม้รถยนต์คันที่เอาประกัน

2.3 ประกันสมัครใจ ประเภท 3

 • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ของผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
 • รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2.4 ประกันสมัครใจ ประเภท 4

 • รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2.5 ประกันสมัครใจ ประเภท 5

 • แบบประกัน 2+

จะรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ของผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ กรณีที่ชนกับพาหนะทางบก แต่หากเป็นฝ่ายผิดจะรับรับผิดชอบความเสียหายไม่เกิน 2000 บาท และรับผิดชอบหากสูญหายและไฟไหม้รถยนต์คันที่เอาประกัน

 • แบบประกัน 3+

จะรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ของผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ กรณีที่ชนกับพาหนะทางบก แต่หากเป็นฝ่ายผิดจะรับรับผิดชอบความเสียหายไม่เกิน 2000 บาท