Skip to main content
รีไฟแนนซ์รถยนต์ vs รถแลกเงิน เงินไม่พอใช้พึ่งได้บ้าง

รีไฟแนนซ์รถยนต์ vs รถแลกเงิน เงินไม่พอใช้พึ่งได้บ้าง?

รีไฟแนนซ์รถยนต์ vs รถแลกเงิน เงินไม่พอใช้พึ่งได้บ้าง?

            รีไฟแนนซ์รถยนต์ กับรถแลกเงิน คือตัวเลือกสำหรับผู้ที่การเงินฝืดเคือง ไม่ว่าปัญหาจะเกิดจากเรื่องอะไรก็ตาม แต่หากต้องการเงินก้อนอย่างเร่งด่วนและเป็นเจ้าของรถยนต์ด้วยแล้ว ทั้งสองวิธีที่กล่าวไปข้างต้น สามารถช่วยให้รอดพ้นจากปัญหาได้

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการรีไฟแนนซ์รถยนต์ กับรถแลกเงินนั้น มีวิธีการที่แตกต่างกันพอสมควร ดังนั้น เพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะได้รับ ของผู้ประสบปัญหาทางการเงินทุกท่าน ควรทำความเข้าใจก่อนเสมอ ในเนื้อหาด้านล่างต่อไปนี้

1.รีรีไฟแนนซ์รถยนต์ ( Car Refinance )

รีไฟแนนซ์รถยนต์ ( Car Refinance ) เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพื่อนำไปซื้อรถรถยนต์คันใหม่ หรือต้องการยืดระยะเวลาผ่อนชำระออกไป เนื่องจากผู้ประสบปัญหาขาดแคลนทางการเงิน มีความต้องการใช้เงินก้อนอย่างเร่งด่วน

สำหรับวิธีการรีไฟแนนซ์รถยนต์นั้น กระบวนการแรกที่เริ่มต้นขึ้น คือการนำรถยนต์ที่ยังไม่ปลอดจากภาระหนี้สิน ไปยื่นขอเงินกู้กับธนาคารต่าง ๆ ซึ่งภาระหนี้ที่เหลือค้างอยู่นั้น ทางธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาการอนุมัติวงเงินกู้ยืมให้เอง

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการรีไฟแนนซ์รถยนต์ แต่ยังติดภาระหนี้ที่ต้องจ่ายอีก 10 งวด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ที่ต้องผ่อนชำระให้กับธนาคาร ทางธนาคารก็อาจอนุมัติวงเงินให้ที่ 150,000 บาท ซึ่งเงิน 100,000 บาท ธนาคารผู้ให้กู้จะนำเงินไปปิดงวดรถยนต์ที่เหลือ ซึ่งจะทำให้มีเงินคงเหลืออีก 50,000 บาท จึงสามารถนำเงินส่วนนี้ ไปใช้จ่ายหมุนเวียนได้ เป็นต้น

2.รถแลกเงิน (Car for Cash/Auto Cash) ต่างจากรีไฟแนนซ์รถยนต์อย่างไร

รถแลกเงินกับการรีไฟแนนซ์รถยนต์นั้น สามารถช่วยผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินได้ แต่มีวีการต่างกัน ซึ่งรถแลกเงินนั้น คือการนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภาระหนี้สิน และมีเล่มทะเบียนพร้อมสรรพ นำไปยื่นขอสินเชื่อเงินก้อนโดยใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน ซึ่งการนำรถไปแลกเงิน สามารถยื่นขอเงินกู้ได้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ ดังนั้น การนำรถไปแลกเงิน หรือ Auto Cash  นอกจากจะได้เงินก้อนกลับมาหมุนเวียนแล้ว ยังทำให้มีรถขับเหมือนเดิมอีกด้วย

ทั้งหมดนี้ คือความแตกต่างระหว่างการรีไฟแนนซ์รถยนต์กับรถแลกเงิน ซึ่งจริง ๆ แล้ว จุดประสงศ์ของทั้ง 2 วิธีนี้คือการนำเงินก้อนไปหมุนเวียนนั่นเอง ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกใจเป็นหลัก ว่าจะเลือกใช้วิธีแบบไหน.

ครบจบทุกสินเชื่อรถยนต์ต้องเว็บนี้เท่านั้น https://srsmartcar.co.th/